Članom Udruge postaje se učlanjenjem. Članom Udruge se postaje upisom u popis članova koji vodi tajnik Udruge. Popis članova vodi se elektronički (napomena: može se navesti i drugi prikladan način) i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, datum rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, ako su utvrđene statutom i datumu prestanka članstva u udruzi. Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članom Udruge može postati domaća i strana fizička i pravna osoba odlukom Upravnog odbora – Malog vijeća, pod uvjetom da prihvaća odredbe ovog Statuta i drugih akata Udruge. Nitko ne može biti plaćen za obavljanje funkcija u izbornim organima Udruge.

Članove prima Upravni odbor – Malo vijeće.

Osoba koja se želi učlaniti mora ispuniti pisanu pristupnicu. Pristupnica se odbija ako je podnositeljeva dotadašnja aktivnost ili ponašanje uopće, a posebno prema Udruzi i njegovom radu ili solinskoj baštini ili kulturno-povijesnim spomenicima i povijesnoj znanosti u cjelini takvo, da ne zaslužuje da bude primljen u Udrugu. Članovi mogu biti sve fizičke osobe bez obzira na dobnu granicu, a osobe mlađe od 18 godina nemaju pravo sudjelovanja u radu u tijelima Udruge.

Protiv odluke Upravnog odbora – Malog vijeća o odbijanju molbe za prijem u članstvo može se podnijeti žalba Sudu časti Udruge u roku od 15 dana po primitku odluke Upravnog odbora – Malog vijeća. Protiv odluke Suda časti o odbijanju žalbe može se podnijeti Revizija Skupštini u roku 15 dana od dana primitka odluke Suda o odbijanju žalbe za prijem u članstvo. Odluka Skupštine je konačna.

Skupština Udruge može člana Udruge ili drugu osobu, osobito zaslužnu za Udrugu ili za ostvarenje njenih ciljeva, imenovati počasnim članom.


Prava, obveze i stegovna odgovornost članova

Prava članova su:

- da sudjeluju u radu Udruge,

- da se koriste arhivom Udruge, dokumentacijom i publikacijama koje Udruga ima,

- da biraju i da budu birani u tijela Udruge.

 

Dužnosti članova su:

- da postupaju u skladu s ovim Statutom i drugim aktima Udruge,

- da savjesno izvršavaju obveze preuzete izborom na dužnosti u Udruzi,

- da rade na ostvarivanju ciljeva i zadaća Udruge, a posebno da izvještavaju Udruga o svakom pronalasku kulturno-povijesnih spomenika ili drugih spomeničkih vrijednosti, te da sprječavaju odnošenje ili oštećenje takvih spomenika odnosno vrijednosti,

- da uredno uplate članarinu.

 

Članstvo u Udruzi prestaje:

- istupom iz članstva,

- isključenjem,

- brisanjem,

- smrću.

 

 

Odluku o prestanku članstva u skladu s odredbama točke 2. i 3. prethodnog stavka donosi Upravni odbor.

Iz članstva se može isključiti svakog člana koji radi ili na drugi način djeluje protiv interesa, ciljeva ili zadaća Udruge, ili svojim ponašanjem šteti ugledu Udruge.

Protiv odluke o prestanku članstva može se podnijeti žalba Skupštini – Velikom vijeću Udruge u roku od 15 dana po primitku odluke.

Odluka Skupštine – Velikog vijeća je konačna.


Prijavnica

Označavanjem potvrđujete da ste pročitali i da prihvaćate opće uvjete korištenja navedene na stranici!

Označavanjem potvrđujete da ste pročitali i da prihvaćate uvjete članstva nevedene u prethodnom tekstu!

Označavanjem potvrđujete da dajete dopuštenje da prikupljamo Vaše osobne podatke

  

Kolačići nam pomažu da Vam bolje pružamo naše usluge. Korištenjem ove stranice dajete nam dopuštenje da ih i dalje koristimo
Više informacija U redu Odbijam